תקנון פעילות "תמונה אומנותית" סטלה

תקנון פעילות פייסבוק –  תמונה אומנותית של סטלה ארטואה

 1. כללי
  • מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ (להלן: "החברה"), מקיימת פעילות נושאת פרסים (להלן: "הפעילות") בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה.
  • הפעילות תפורסם באמצעות עמוד הפייסבוק של החברה
   https://www.facebook.com/stellaartoisisrael/ (להלן: "עמוד הפייסבוק של החברה").
  • תקנון הפעילות יפורסם בפוסט הפעילות בפייסבוק. עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי החברה, וניתן יהיה לעיין בו במהלך שעות העבודה הרגילות.
  • רשאי להשתתף בפעילות אדם מעל גיל 18 בלבד, תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל, אשר הינו גולש רשום באתר הרשת החברתית Facebook, עמד בתנאים המפורטים בתקנון, מבקש להשתתף בפעילות ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון (להלן: "משתתף").
 2. פרשנות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הינן לנוחיות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד. כל האמור בלשון רבים – אף יחיד במשמע, ולהפך. והכל – למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.
  • חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.
 3. תקופת הפעילות
  • הפעילות תיערך בין התאריכים 28.11.19 משעה 17:00 ועד ל-8.12.19 בשעה 14:00 (להלן: "תקופת הפעילות").
  • במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו כל המעוניינים מעל גיל 18 בלבד, אשר דבר הפעילות הובא לידיעתם, להיכנס לעמוד הפייסבוק של החברה, וליטול חלק בפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה.  
  • החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים, להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות בהודעה אשר תתפרסם בעמודי הפייסבוק של החברה.
 4. אופן ההשתתפות בפעילות
  • על המשתתפים להיכנס בתקופת הפעילות לעמוד סטלה ארטואה בפייסבוק, בו יוצגו מעת לעת נושאים שונים. המשתתפים יתבקשו לענות בתקופת הפעילות על שאלה ו/או להוסיף תמונה ו/או לעמוד בתנאי הפעילות כפי שתוצג בעמוד סטלה ארטואה בפייסבוק.
  • לאחר העלאת נושא הפעילות מטעם מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ בעמוד סטלה ארטואה בפייסבוק, יתאפשר למשתתפים להגיב לנושא הפעילות באזור המיועד לכך ולזכות בפרס בכפוף לתנאי תקנון זה.
  • האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים חלה אך ורק על המשתתפים, ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.
  • תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה לעמוד סטלה ארטואה בפייסבוק בהתאם לאמור בסעיף זה. כל המעוניין להשתתף בפעילות, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן בעמוד סטלה ארטואה בפייסבוק, או בקשר עם מחיקתו.
  • יובהר כי מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד סטלה ארטואה בפייסבוק, אשר על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
   • על המשתתפים להיות תושבי ישראל או בעלי היתר כניסה ושהייה כדין בישראל.
   • על המשתתפים להיות מעל גיל 18. לא תותר השתתפות בפעילות למשתתף תחת גיל 18.
   • לא תתאפשר יותר מזכייה אחת לגולש בפעילות.
  • על מנת להשתתף בפעילות יש להיות רשום כמשתמש ברשת הפייסבוק (להלן: "פייסבוק").
  • ההשתתפות בפעילות תהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים לחברה לעשות בשמו של המשתתף ובתוכן שהועלה על ידו לצורך הפעילות כל שימוש חוקי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקה, הפצה, טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום ומחיקה, וזאת כנכס השייך לחברה. למען הסר ספק, השתתפות בפעילות, מהווה הסכמה לפרסום התוכן בכל מדיה קיימת ולשימוש בתוכן ובפרטי המשתמש לשם יחסי ציבור שתערוך החברה.
  • בעצם פרסום/העלאת תוכן כאמור בתקנון זה, מקנה המשתתף לחברה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך ולהשתמש בכל דרך נוספת בתוכן, לפי שיקול דעתה של החברה, באתר האינטרנט של החברה, בעמוד הפייסבוק של החברה, בדברי דפוס, במדיה דיגיטלית, ובכל מדיה שהיא, ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם השימוש שתעשה בתוכן. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין השימוש בתוכן ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום עבור השימוש בתוכן.
  • העלאת תוכן שאינו בבעלות המשתתף ו/או שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד שלישי, הינה אסורה, והאחריות המלאה בגין פרסום תוכן כאמור תהיה על שולח/מעלה התוכן לאתר ועליו באופן בלעדי.
  • כל משתתף מצהיר כי אין בתוכן משום פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק הגנת זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ו/או כל דבר חקיקה אחר.
  • החברה תהיה רשאית לפרסם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באתר או בכל מקום אחר, את התוכן שיעלו המשתתפים לאתר. פרסום התכנים לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה אלא נועד לשם מתן ביטוי לתמונות של המשתתפים.
  • תכנים אשר אינם עומדים בהגדרת התוכן המופיעה לעיל, ו/או אשר יהיה בהם דבר מה מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע בזולת באופן כזה או אחר יפסלו, ללא מסירת הודעה למשתתף.
  • במקרה בו החברה תחשוד כי התוכן אינו מקורי ו/או המשתתף אינו רשאי לפרסם את התוכן במסגרת הפעילות, תהא החברה רשאית לפסול את התוכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתתף.
  • האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות לשם השתתפות בפעילות, לרבות פרסום התכנים באתר, חלה על המשתתף. החברה לא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.
  • ידוע למשתתף והוא מסכים כי החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה, התכנים שהעלה, עיר מגוריו ופרטים נוספים הידועים לחברה, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה של החברה.
  • כל משתתף בפעילות נותן את הסכמתו מראש כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על ידו ומידע שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע פעולות כגון יצירת קשר עימו, פרסום, דיוור.
 5. הפרס
  • בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד סטלה ארטואה בפייסבוק, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כאמור, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס שיוגדר בעמוד סטלה ארטואה בפייסבוק.
   להלן הפרס: מארז סטלה ארטואה.
  • קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה בו ניתן לאמת כי לפי תאריך הלידה, הזוכה נמצא מעל גיל 18.
  • משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת פעילות.
  • מימוש הפרס יתבצע בדרך של משלוח הפרס באמצעות דוא"ל אל הזוכה בהתאם לפרטים למשלוח שיימסרו על-ידי הזוכה באמצעות תיבת ההודעות האישית כאמור לעיל. משלוח הפרס אל הזוכה בהתאם למפורט לעיל, ייחשב כמילוי מחויבות עורכת הפעילות למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל על-ידי הזוכה.
  • האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
  • במקרה והפרס הוענק על ידי גורם צד שלישי, לרבות שיתופי פעולה בעמוד סטלה ארטואה, האחריות למתן הפרס תהיה על הצד השלישי וכל טענה ובעיה או כל אחריות במימוש הפרס ואיכותו תקינותו והתאמתו למשתתף תופנה למעניק הפרס ולא תהיה באחריות עורכת התחרות.
 6. יובהר, כי החלטת צוות השופטים, בהתבסס על שקלול פרמטרים הרלבנטיים לתוכן המשתתף הרלבנטי כאמור בסעיף 6.1 לעיל ובהתאם לשיקול דעתם, תהיה סופית מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. צוות השופטים יהא רשאי לבחור את הזוכה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא אינו נדרש לנמק ו/או לפרט את החלטותיו ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין האמור כלפי החברה ו/או מי מנציגי צוות השופטים.
  • הזוכים בפעילות יקבלו הודעה על זכייתם בפעילות, באמצעות תגובה לתגובת התחרות שהעלו, בה יתבקשו לספק את הפרטים שלהם בהודעה פרטית לצורך זיהוי וקביעת מועד לקבלת הפרס. בתום התחרות שמם של הזוכים בפרס יימסר באמצעות תגובה לפוסט הפעילות (להלן: "הודעת הזכייה").
  • החברה תהיה רשאית לדחות את פרסום תוצאות הפעילות עקב נסיבות טכניות ו/או תקלה.
  • בהתאם לאמור בסעיפים לעיל, החברה תהיה זכאית לפרסם את שמם, פרטיהם של הזוכה בפעילות ואת התגובות שהועלו, באמצעי התקשורת, לרבות באתר החברה, כפי שתמצא לנכון.
  • עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתו של המשתתף לפרסום. כאמור, החברה תוכל להשתמש בתכנים הנבחרים בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותה ללא צורך בעדכון מראש של המשתתף, ו/או תשלום נוסף מעבר לפרס בו זכה המשתתף.
 7. הענקת הפרס לזוכה
  • יראו את הזוכה כאילו קיבל את הודעת הזכייה ביום שליחתה. לעניין זה, רישומי החברה בדבר שליחת הודעת הזכייה יהוו ראיה מכרעת לעניין מסירת הודעת הזכייה.
  • לצורך קבלת הזכייה, החברה תאמת את פרטי הזוכה בהודעה אישית בעמוד הפייסבוק של החברה.
  • במידה ולא יענה הזוכה, בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה כאמור בסעיף 6.3 לעיל, תועבר הזכייה לחזקת החברה, והיא זו שתחליט מה ייעשה בה. זוכה שלא פנה לחברה בתוך 14 ימים כאמור, מכל סיבה כלשהי, תישלל זכאותו לפרס ולא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך.
  • הזכייה בפעילות הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.
  • על אף האמור, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מקבל הפרס, לפי בקשתו של מקבל הפרס.
  • למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא יחולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הסף ו/או עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעה בהתאם לאמור בסעיף 6.3 לעיל ו/או עקב העובדה שמשתתף זוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו (במעשה ו/או במחדל)- תהא החברה רשאית לערוך פעילות נוספת ו/או לחלק את הפרס שלא חולק למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס שלא נדרש והזוכה שוויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בפעילות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה למשתתף אחר או בגין אי חלוקת פרס כאמור.
  • החברה תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך וזאת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. תנאים נוספים
  • החברה אינה אחראית לתוכן שיועלה על ידי המשתתפים.
  • מובהר מפורשות, כי זוכה שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים המצטברים המפורטים בתקנון זה או אינו יכול לממש את הפרס או לא יוכל לממש את הפרס, ולא חלק ממנו, ובמקרה כאמור לא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות כלפי עורך המבצע ו/או מי מטעמו.
  • ההשתתפות בפעילות הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או כל הכרוך בכך. למען הסר ספק, לא תותר השתתפות בפעילות למשתתף תחת גיל 18.
  • החברה רשאית להסיר מעמוד הפייסבוק של החברה כל תוכן על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • המשתתף יהא מנוע מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי נגד החברה בכל הקשור לפעילות כמפורט בתקנון זה, לרבות בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.
  • בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפעילות, תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.
  • החברה תהא רשאית לערוך שינויים בכללי הפעילות, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות באתר פייסבוק. בכל מקרה של רצון המשתתף לשאול שאלה או לבקש עזרה בכדי להבין את מהות הפעילות הוא מוזמן לפנות אל החברה בעמוד הפייסבוק.
 9. אחריות
  • החברה רשאית בכל עת, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בתקנון זה, לרבות מועד בחירת הזוכה, כמות הפרסים ו/או מהותם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תחייב כל משתתף.
  • המשתתפים מאשרים כי ידוע להם שעריכת הפעילות תלויה, בין היתר, בתקינות אתר או אפליקציית הפייסבוק, המערכות הממוחשבות של פייסבוק וגורמים אחרים של פייסבוק שלחברה אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.
  • למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב פעולות שתנקוט החברה בגין תקלות כאמור בסעיף 9.3 לעיל ו/או טעות והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים והוצאות כאמור.
  • כל משתתף מוותר כתנאי מוקדם להשתתפותו בפעילות, על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות ו/או מחיקתם.
  • מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת הפעילות ולא תשמע כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת.
 10. הבהרות
  • לא תותר השתתפות בפעילות למשתתף אשר גילו נכון למועד עריכת הפעילות הינו מתחת לגיל 18.
  • בעצם השתתפותו בפעילות ובהעלאת התוכן לפייסבוק, המשתתף מצהיר ומאשר שקרא את התקנון במלואו והוא מסכים לכל הוראותיו.
  • תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש בפייסבוק.
  • בכל מקרה, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף אחר הקשור בפעילות, בכל עניין ודבר הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, קבלת הפרסים ומהות הפרסים.
  • למען הסר ספק, פייסבוק אינה אחראית לפעילות ו/או לתקנון ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי פייסבוק, בכפוף לכל דין.
  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בפעילות היא שנה ממועד סיומה.

בכבוד רב,

מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ