תקנון פעילות "שבועות" 1664

תקנון פעילות "שבועות"

 1. הגדרות
"החברה" מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ, ח"פ 511704819, שד' בר לב 5 אשקלון מיקוד 7878102, טלפון: 08-6740740
"העוזרת לחברה" קרמבורבלס הפקות תוכן.
"משתתף"  אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים; (2) הינו תושב ישראל ו/או בעלי היתר שהייה כדין; (3) רשום ברשת החברתית "פייסבוק" בהתאם לכללי רשת "פייסבוק"; (4) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה. מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יזכו בפרסים.  יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא בכפוף לשיקול דעתן הבלעדי, לרבות אי עמידה בתקנון, כל דין, התנהגות לא ראויה וכיו"ב. למשתתף אשר נפסל כאמור לעיל תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם פסילתו.
 
"דף המותג"   עמוד הפייסבוק של החברה בכתובת:  https://www.facebook.com/1664-Blanc-Israel-443157899572275/"לכבוד חג שבועות החלטנו לפנק אתכם במארז מתנה של הבירה הצרפתית BLANC 1664! מה צריך לעשות כדי לזכות? פשוט מאוד: עורכים את שולחן החג עם טאץ' צרפתי לבחירתכם, מצלמים תמונה ומעלים בתגובות. שולחן החג המקורי ביותר יזכה ליהנות מהבירה הכי טעימה שיש עד הבית 🙂 בהצלחה וחג שמח! 💙 "
"הפעילות"  פעילות הנערכת ע"י החברה בדף המותג במסגרתה יועלה פוסט בו תזמין החברה את המשתתפים להעלות תמונה מקורית של שולחן החג שלהם בסגנון צרפתי. המשתתף אשר תגובתו תיבחר על ידי צוות השופטים כמקורית והיצירתית ביותר, יוכל להיות מועמד לזכייה בפרס.
"צוות השופטים" צוות שופטים אשר ימונה על ידי החברה ו/או מי מטעמה ויבחר, בתום תקופת הפעילות, את התכנים המקוריים והיצירתיים ביותר.יובהר כי שיקול הדעת הסופי בבחירת המועמדים לזכייה בפרס נתון לצוות השופטים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא לאף גורם זולתו, ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה כזו או אחרת. השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.
"תקופת הפעילות" מיום רביעי ה- 27/05/2020 בשעה 16:00 ועד ליום רביעי ה-03/06/2020 בשעה 23:00.
שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין תקופת הפעילות. החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בדף המותג ויוטמעו בתקנון המעודכן שיפורסם מעת לעת בדף המותג, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין כך. 
"מועמד/ים לזכייה בפרס"    המשתתף אשר תמונתו נבחרה על ידי צוות השופטים כמקורית ויצירתית ביותר במהלך תקופת הפעילות.
"זוכה/ים" מועמד 1 לזכייה בפרס אשר: (1) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; (2) לא נפסל מלהיות מועמדים לזכייה בפרס על פי הוראות תקנון זה; (3) לא נמנעה ממנו קבלה או מימוש של פרס עפ"י הוראות תקנון זה; (4) הוכרז כזוכה בפרס על ידי החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון זה;
"הפרס"  מארז בקבוקים של BLANC 1664.

.יובהר כי, ייתכן והפרס ואופן מימושו יהיו כפופים למגבלות נוספות, כפי שיפורטו באתר החברה ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה. החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס, כולו או חלקו, ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג. לא תעמוד לכל משתתף ו/או לזוכה ו/או למקבל הפרס כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו לפי העניין ובהתאם לסוג הפרס, התאמתו לצרכי הזוכה, ערכו ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא.מובהר בזאת כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.

"התקנון" תקנון זה כפי שיועדכן מעת לעת. התקנון יהיה זמין בדף המותג.

 

 1. כללי

2.1.            בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 • ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון, על פי שיקול דעתה של החברה ו/או העוזרת לחברה. התקנון המעודכן יהיה זמין בדף המותג. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3.            לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה ו/או עוזרת לחברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ולא יבוא אחריה דבר.

2.4.            יובהר כי זוכה אחד בלבד יוכל לזכות, לכל היותר, בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין האמור.

 • בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 1. ההשתתפות בפעילות
  • אדם המעוניין להשתתף בפעילות, יתחבר לחשבון הפייסבוק האישי שלו ויגלוש לדף המותג. מובהר בזאת, כי על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף להיות רשום כדין לרשת פייסבוק.

3.2.            מובהר כי כניסה לדף המותג ע"י משתתף אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו.

3.3.            בעצם השתתפותו בפעילות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת "פייסבוק" במלואם. מובהר בנוסף, כי החברה תהיה רשאית לפסול את המשתתף מהשתתפות בפעילות ו/או מזכייה בפרס במידה ולא יעמוד בתנאי מתנאי השימוש האמורים.

3.4.            פעילות הנערכת ע"י החברה בדף המותג במסגרתה יועלה פוסט בו תזמין החברה את המשתתפים להעלות תמונה מקורית של שולחן החג שלהם בסגנון צרפתי. המשתתף אשר תגובתו תיבחר על ידי צוות השופטים כמקורית והיצירתית ביותר, יוכל להיות מועמד לזכייה בפרס.

 • מובהר בזאת כי המשתתפים בפעילות נותנים מראש ובעצם השתתפותם בפעילות את הסכמתם לחברה לעשות שימוש במידע שהתקבל כראות עינה ולפרסמה באמצעי תקשורת שונים לרבות – טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט – פייסבוק ואינסטגרם, שילוט חוצות ומסכי חוצות, מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
 • כל מועמד לזכייה יוכל לזכות, לכל היותר, בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור.
 • הסכמה לאמור בתקנון זה מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.

4.            הגבלות לגבי תמונות המשתתפים (להלן: "התכנים")

4.1.            המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר לגבי התכנים שאותם הוא העלה, כי:

4.1.1.            הוא האדם היחיד אשר יצר את התכנים ואין לכל צד שלישי זכות כלשהי בתכנים.

4.1.2.            לחילופין, מקום בו צד שלישי, יצר את התכנים, קיבל המשתתף את הסכמתו של היוצר כאמור להשתמש בתכנים אלה לשם ההשתתפות בפעילות וכן, קיבל את הסכמתו להעביר לחברה ו/או למי מטעמה את הזכויות בתכנים לרבות תנאי תקנון זה.

4.1.3.            בכל מקרה שבו אדם אחר, שאינו החברה, יצר את התכנים, המשתתף מצהיר מפורשות כי לחברה ו/או לעוזרת לחברה אין כל אחריות כלפיי כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות בקשר עם האמור וכל נזק שייגרם יוטל על המשתתף.

4.1.4.            ידוע למשתתף שחל איסור מוחלט להעלות לדף המותג כל תוכן המפר כל דין או הסכם או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק תכנים אשר שימוש בהם או פרסומם יהווה או עשוי להוות (יחדיו להלן: "תוכן אסור"):

4.1.4.1.            הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת;

4.1.4.2.            הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו;

4.1.4.3.            הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;

4.1.4.4.            הפרה של דיני הגנת הפרטיות;

4.1.4.5.            הטעיה של צרכן;

4.1.4.6.            פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על ידי החברה;

4.1.4.7.            פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;

4.1.4.8.            הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות;

4.1.4.9.            שקרי, מטעה או מסולף;

4.1.4.10.         התחזות לאדם אחר ו/או הולכת שולל משתתפים אחרים;

4.1.4.11.         זיהוי אישית של אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

4.1.4.12.         תוכן בעל אופי טורדני, פוגע, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני בוטה;

4.1.4.13.         עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות;

4.1.4.14.         חשיפת פרטים של קטין, המזהים אותו, את פרטיו האישיים, מענו ו/או דרכי ההתקשרות עמו ו/או פגיעה בפרטיותו של קטין ו/או פרסום תמונת קטין, ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו;

4.1.4.15.         עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים עילה לתביעה או אחריות אזרחית, או העלול לגרום לחברה נזקים;

4.1.4.16.         כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, וכן תוכנות לא חוקיות ו/או כל תוכן שהינו דואר זבל (spam) או שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל.

4.2.            החברה ו/או העוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לפסול בכל עת, ולא לפרסם ו/או למחוק מדף המותג כל תוכן לרבות כל תוכן אשר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, קיים חשש כי הוא נופל לגדר תכנים אסורים וכן, כל חומר אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או העוזרת לחברה, איננו הולם את מדיניות החברה, בכל שלב, והכל בשל האמור וכן, מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או העוזרת לחברה וללא צורך לנמק פעולתן.

4.3.            מובהר כי, החברה ו/או העוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לבקש ממשתתף לספק להן הוכחה ו/או כל ראיה אחרת על כך שפעל כדין.

5.           קניין רוחני

המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, לגבי התכנים שאותם העלה לדף המותג, כדלהלן:

5.1.            התכנים במסגרת פעילות זו, שהועלו על ידי המשתתף (ולא שותפו), הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד, וכי המשתתף הוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים, או שלחילופין הוראות סעיף 4.1.2 חלים עליהם, וזאת עד להעברתם לבעלות החברה כמפורט בסעיף 5.2 להלן. המשתתף מצהיר ומתחייב, כי התכנים, חלקם ומקצתם אינם מועתקים מכל גורם כלשהו, לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או יצירות אחרות ו/או כל מקור בלתי מוכר אחר ו/או בלתי חתום על ידי אדם אחר, כי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים, וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.

5.2.            בפרסום התכנים בדף המותג מעביר המשתתף לחברה ללא תמורה את כל הזכויות בהם, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהא רשאית לעשות בה שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור. בנוסף, יחולו התנאים הבאים:

5.2.1.            החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בתכנים למטרות מסחריות ופרסומיות כלשהן.

5.2.2.            המשתתף לא יהא רשאי לדרוש ו/או לתבוע כל תמורה או פיצוי עבור העברת כל הזכויות בתכנים המרכיבים אותו כמפורט לעיל.

5.2.3.            המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הזכויות המוסריות בתכנים.

5.3.            המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין כל שינוי בתכנים שיתבצע על ידי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי.

5.4.            המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור.

5.5.            בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת, כי המשתתף יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה, מיד עם דרישתן הראשונה, בגין כל נזק אשר ייגרם להן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתתף ו/או כל צד ג' שהוא בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתכנים על כל מרכיביהם.

 1. קבלת הפרס
  • לאחר תקופת הפעילות, תנסה החברה ו/או מי מטעמה ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס באמצעות הודעה אחת (1) בפייסבוק שתישלח במהלך שבעה (7) ימי עסקים מתום הפעילות ובה תבקש כי המועמד לקבלת הפרס ימסור פרטי התקשרות.
  • החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס באמצעות שיחת טלפון עמו, עד שלוש (3) פעמים במהלך שבעה (7) ימי עסקים מיום מסירת הפרטים על ידו לחברה. הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה בפרס הודעה בטלפון בדבר מועמדותו לקבלת הפרס ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה בפרס עצמו. במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לקבלת הפרס, החברה ו/או מי מטעמה, תתאם, לפי שיקול דעתה, מועד למסירת הפרס באמצעות שליח ו/או באמצעות דואר ישראל כמפורט בסעיף 6.5 להלן.
  • ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס ו/או ו/או המועמד לזכייה בפרס נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה ו/או לקבלת הפרס הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית, ובכלל זאת פריצה לדף המותג או מסירת מידע שגוי) ו/או הודיע כי אינו מעוניין לקבל את הפרס, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה – אזי ייפסל המועמד לזכייה ו/או לקבלת הפרס, ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג אחריו בהתאם לתנאי תקנון זה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה או מי מטעמה.
  • החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלוח את הפרס באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות שליח ו/או באמצעות כל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה, ובמקרה כאמור תהיה החברה רשאית לדרוש מהמועמד לזכייה בפרס כי טופס ההתחייבות המצורף כנספח א' יישלח אליה מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע על-ידה, זאת כתנאי לשליחת הפרס. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפסול כל מועמד לזכייה בפרס, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, אם המועמד לזכייה בפרס לא יעמוד בהוראות סעיף זה.
  • יובהר כי מרגע שנמסר הפרס לדואר ישראל ו/או לשליח ו/או ויצא משליטת החברה באמצעי אחר, החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה מאת החברה בשל כך.
 2. הפרס
  • החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור, לרבות בשל הפרס ו/או טיבו ו/או התאמתו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו ו/ו כמותו וכו'. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג, כהגדרתו לעיל.
  • יובהר, כי מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.
  • ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
  • הפרס שיחולק במסגרת פעילות זו אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
 3. פטור מאחריות
  • המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה בה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
  • ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות, מימוש ו/או שימוש בפרס.
  • המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע והנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף ו/או מהמועמד לקבלת הפרס מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
  • בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף ו/או המועמד לקבלת הפרס בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.
  • החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על דף המותג שאינו בבעלות החברה, ואשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת דף המותג כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.
  • בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיה החברה ו/או העוזרת לחברה פטורות מאחריות.
  • האחריות למימוש הפרס היא של הזוכים בפרס בלבד. החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים ו/או להשתתף בפעילות עקב נסיבות שאינן תלויות בהן ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפעילות ו/או בפרסים ו/או בקשר עם הפרסים ו/או לגבי מימושם.
  • המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהפעילות נסמכת על רשת האינטרנט ועל מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן, ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
  • החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינם אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון הקווית ו/או מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, ואין ולא תהיה להם כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף בפעילות ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות או לכל צד ג' אחר, במישרין או בעקיפין.
  • המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות.
  • החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
 4. הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:

 • כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.
 • מלאו לו 18 שנים.
 • ידוע לו כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן בחירת הזוכה בסיום תקופת הפעילות הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור, מחייבת ולא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.
 • המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
 • ידוע לו כי החברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.
 1. שונות
  • הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת החברה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה לכל משתתף להציע לחברה את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, פרסיה, תוכנה, מתכונתה ונהליה, תקופתה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה. על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצאנה החברה ו/או העוזרת לחברה לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין כך.
  • כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ו/או באתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.
  • בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לדף המותג.
  • הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי פייסבוק. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא לפייסבוק. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למועמד לקבלת הפרס למי מטעמם לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פייסבוק ו/או מי מטעמה בקשר עם פעילות זו.
  • כל מועמד לזכייה בפרס יהיה חייב, לפי דרישת עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות, להצהיר בכתב בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה כי, בין היתר, איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בהטבה לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו.
  • הזכאות לפרסים אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
  • יובהר, כי לא ניתן לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא אלא בכפוף לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
  • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא למסור את הפרסים לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, על פי שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר סיום תקופת הפעילות, בכפוף לדין.
  • כל מס, ניכוי, אגרה או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בפעילות, לפרס ו/או למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. החברה תהיה רשאית, אם תידרש לכך, להעביר לשלטונות המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור, ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים.
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה והעוזרת לחברה.
  • למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה תלויה ביכולת ולא בגורל.
  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

נספח א'

התחייבות הזוכה בפרס

 

 

התצהיר הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.

 

אני החתום מטה __________________ ת.ז. ________________, טלפון ______________, אימייל _______________,  מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

 

במסגרת פעילות "שבועות" של מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ ("הפעילות" ו"החברה" בהתאמה) הוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס, והכל כמפורט ובכפוף להוראות תקנון הפעילות.

 

הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הפעילות והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

 

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. הנני פוטר את החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה לרבות מימוש הפרס.

 

ידוע לי, כי עצם זכייתי בפרס וכל אופן מימושו עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות ובאינטרנט, לרבות בדף המותג של החברה (על-ידי החברה, מי מטעמה ו/או צד שלישי) ו/או ברשתות חברתיות, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם, בכל ערוץ מדיה כאמור לעיל, את פרטיי האישיים, שמי, הסרטון, התכנים, וכן צילומי ווידאו וסטילס בהם אני מופיע, ככל שיצולמו ו/או יוסרטו, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא תמורה כלשהיא, כספית או אחרת.

כמו כן, הנני מתחייב לחתום על כל מסמך אשר נדרש לצורך מימוש הפרס. ידוע לי, כי חתימתי כנדרש אינה גורעת מאחריותי ו/או אינה מטילה אחריות כלשהי על החברה ו/או על העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם מימוש הפרס.

 

* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה.