תקנון סומרסבי

תקנון פעילות "צילייה לחוף הים" סומרסבי

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה" 

מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ, ח"פ 51-170481-9, מרחוב שד' בר-לב חיים 5, אשקלון.

"דף המותג" 

https://www.facebook.com/SomersbyIL/

"משתתף"

אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו עשרים ואחת  (21) שנים ביום השתתפותו בפעילות; (2) הינו אזרח ישראל ו/או תושב ישראל תקף עפ"י כל דין; (3) רשום ברשת החברתית "פייסבוק" בהתאם לכללי "פייסבוק" ובשם כפי שמופיע בתעודת הזהות שלו (או בתרגומו המדויק לאנגלית); (4) חבר בדף המותג המוזכר לעיל; (5) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם אשר עומד בתנאים האמורים יהא זכאי להשתתף בפעילות. 


מובהר בזאת, כי אדם אשר טרם מלאו לו 18 שנים (שמונה עשר שנים), לא יהיה רשאי להשתתף ו/או לזכות בפרס (כהגדרתו להלן) במסגרת הפעילות. 

"הפעילות"

פעילות הנערכת ע"י החברה בדף המותג, במסגרתה תעלה החברה פוסט, אליו יוכלו המשתתפים להגיב/להעלות תמונה ולספר על הדרך שלהם להתקרר בקיץ. המשתתפים שיבחרו כזוכים יהיו אלה שישתפו בדרכים הכי מקוריות ומעניינות לדעת צוות השופטים. 


יובהר כי אין להציג במסגרת התכנים בקבוקי משקה כלשהם לרבות משקאות משכרים מכל סוג, וכי תכנים אשר יציגו משקאות כאמור ייפסלו, לא יזכו את המשתתף אשר העלה אותם בזכות להשתתף בפעילות, ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

"תקופת הפעילות"
מיום 14.08.19 בשעה [16:00] ועד ליום 19.08.19 בשעה [12:00]

שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין תקופת הפעילות.


החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בדף הנחיתה ו/או יוטמעו בתקנון המעודכן אשר יהיה זמין בדף הנחיתה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

"הפרס"

ציליית סומרסבי ממותגת לים.


במסגרת פעילות זו תחלק החברה שישה פרסים (6) בלבד.


החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או כל אחד ממרכיביו ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרס נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

 

"מועמד לזכייה בפרס"


משתתף אשר תגובתו נבחרה על ידי צוות השופטים (כהגדרתם להלן), לפי שיקול דעתו הבלעדי, כתגובה היצירתית והמקורית ביותר במהלך תקופת הפעילות.


להסרת ספק, משתתף לא יהיה מועמד לזכייה יותר מפעם אחת בכל תקופת הפעילות ולא יזכה ביותר מפרס אחד.

"צוות השופטים"

חבר אנשים, אשר ימונו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ויבחרו מבין התגובות המקוריות והיצירתיות ביותר. 

יובהר, כי שיקול הדעת הסופי בבחירת הזוכים הסופיים בפרס נתון לשופטים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא לאיש זולתם, ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה כזו או אחרת. לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה, השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.   

"זוכה"

מועמד לזכייה בפרס אשר: (1) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; (2) לא נפסל מלהיות מועמד לזכייה בפרס על פי הוראות תקנון זה; (3) לא נמנעה ממנו קבלה או מימוש של פרס ע"פ הוראות תקנון זה; ו- (4) הוכרז כזוכה בפרס על ידי החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון זה. 

התקנון" או 

"תקנון הפעילות"

הוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

  1. כללי

 

 • יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת. התקנון המעודכן יפורסם בדף המותג. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 • לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהן, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

 • יובהר כי שישה זוכים בלבד יוכלו לזכות, לכל היותר, כל אחד בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור.

 • בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. 

 

 1.  
 2. ההשתתפות בפעילות

 

 • ההשתתפות בפעילות והאפשרות להיות מועמד לזכייה בפרס תתאפשר רק למשתתף אשר מילא אחר כל ההוראות בדף המותג, ובכפוף לתקנון זה. 

 • ההשתתפות תיעשה באופן הבא:

 

   1. אדם המעוניין להשתתף בפעילות , יתחבר לחשבון הפייסבוק האישי שלו וייכנס לדף המותג כהגדרתו לעיל. לאחר מכן, יוכל להעלות תגובה לפוסט הפעילות אשר יפורסם בדף המותג. מובהר, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול משתתף מהשתתפות בפעילות ו/או מזכייה בפרס כל משתתף אשר התכנים שהעלה לא יעמדו בתנאי תקנון זה, ולמשתתף כאמור לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 

   2. בעצם השתתפותו בפעילות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת "פייסבוק" במלואם. מובהר בנוסף, כי החברה תהיה רשאית לפסול את המשתתף מהשתתפות בפעילות ו/או מזכייה בפרס במידה ולא יעמוד בתנאי מתנאי השימוש האמורים.

   3. מובהר בזאת כי המשתתפים בפעילות נותנים מראש ובעצם השתתפותם בפעילות את הסכמתם לחברה לעשות שימוש במידע שהתקבל כראות עינה ולפרסמה באמצעי תקשורת שונים לרבות – טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט – פייסבוק ואינסטגרם, שילוט חוצות ומסכי חוצות, מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום.

   4. התכנים אשר הועלו על ידי המשתתפים בתגובה לפוסט הפעילות יוצגו בדף המותג ובעצם העלאת התכנים מסכים המשתתף כי תכניו יוצגו בדף המותג של החברה ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור. 

   5. יובהר, כי כל משתתף רשאי להעלות כמה תכנים שיחפוץ במהלך תקופת הפעילות. עם זאת יודגש, כי כל משתתף יהיה רשאי להיות מועמד לזכייה בפרס פעם אחת בלבד לכל היותר, במהלך תקופת הפעילות כולה, ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או The Coca-Cola Company ו/או חברות בנות שלה ו/או חברות אחרות מקבוצתה (יחדיו להלן: "קוקה-קולה הבינלאומית").

 

 • החברה, העוזרת לחברה ומי מטעמן רשאיות בכל עת במהלך תקופת הפעילות לפסול ולמחוק מדף המותג לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת למשתתף, כל תוכן שאינו עומד או שנתגלה כי לא עמד מלכתחילה בהוראות תקנון זה. 

 • להסרת ספק יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות, אך אינן חייבות, לנמק את סיבת אי אישור התוכן. בנוסף, החברה ו/או מי מטעמה רשאית לפסול באופן חלוט וסופי משתתף ספציפי ולמנוע ממנו את האפשרות לזכייה בפרס, מחמת התנהגות בלתי הולמת חוזרת ונשנית ו/או העלאה מכוונת ונמשכת של תכנים הכוללים תוכן אסור, ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי.    

 • פרטים לעניין אופן ההשתתפות בפעילות ימצאו בדף המותג של החברה. 

 • כניסה לדף המותג של החברה אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו

 • איתור הזוכה וקבלת הפרס

 • בסיום תקופת הפעילות תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם המועמד לזכייה בפרס, על ידי שליחת הודעה פרטית אחת (1) בפייסבוק. החברה ו/או מי מטעמה לא תשגר הודעות נוספות למועמד לזכייה בפרס הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה בפרס ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה בפרס עצמו. במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה בפרס, החברה ו/או מי מטעמה, תתאם לפי שיקול דעתה, מועד למסירת הפרס למועמד לזכייה בפרס באמצעות שליח ו/או בדואר ישראל או בכל אמצעי משלוח אחר לפי בחירת החברה ("מסירת הפרס"). 

 • ככל שהמועמד לזכייה בפרס לא יצר קשר עם החברה ו/או מי מטעמה בתוך 24 שעות ממועד ההודעה על מועמדות לזכייה ו/או ככל שהמועמד לזכייה בפרס נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה בפרס הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה לדף המותג) ו/או כי אינו מעוניין לממש את הפרס, ייפסל, ותחתיו יבוא המשתתף שדורג במקום הבא, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס  ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה ו/או מהעוזרת לחברה.

 

 

 

 • החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלוח את הפרס באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות שליח ו/או באמצעות כל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה, ובמקרה כאמור תהיה החברה רשאית לדרוש מהמועמד לזכייה בפרס כי טופס ההתחייבות המצורף כנספח א' יישלח אליה מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע עלידה, זאת כתנאי לשליחת הפרס. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפסול כל מועמד לזכייה בפרס, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, אם המועמד לזכייה בפרס לא יעמוד בהוראות סעיף זה.

 

 

 

 • יובהר כי מרגע שנמסר הפרס לדואר ישראל ו/או לשליח ו/או ויצא משליטת החברה באמצעי אחר, החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה מאת החברה בשל כך.

 

  1.  
  2. הפרס

 

 • החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס (כהגדרתו לעיל) ו/או את כמותו ו/או מרכיביו ו/או להוסיף עליו פרס נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור, לרבות בשל הפרס ו/או טיבו ו/או התאמתו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו ו/ו כמותו וכו'. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג, כהגדרתו לעיל

 • יובהר, כי מועד אספקת כל פרס בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת פרס כלשהו. 

 • ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. במידה ויחול שינוי בפרס נשוא זכייה כלשהי, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

 • הפרס שיחולק במסגרת פעילות זו אינו ניתן להחלפה, להעברה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר. 

 

  1.  
  2. הגבלות לגבי העלאת תכנים

 

 • המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר לגבי התכנים שאותם הוא העלה, כי:

 

   1. הוא האדם היחיד אשר יצר את התכנים. 

   2. לחילופין, מקום בו צד שלישי יצר את התכנים, קיבל המשתתף את הסכמתו של היוצר כאמור להשתמש בתכנים אלה לשם ההשתתפות בפעילות וכן, קיבל את הסכמתו להעביר לחברה ו/או למי מטעמה את הזכויות בתכנים לרבות התנאים כאמור בתקנון זה ובכלל זה לאמור בסעיף 7.2 להלן.

   3.  בכל מקרה שבו אדם אחר יצר את התכנים, המשתתף מצהיר מפורשות כי לחברה אין כל אחריות כלפיי כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות בקשר עם האמור וכל נזק שייגרם יוטל על המשתתף. 

   4. ידוע למשתתף שחל איסור מוחלט להעלות לדף המותג כל תוכן המפר כל דין או הסכם או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק תכנים אשר שימוש בהם או פרסומם יהווה או עשוי להוות (יחדיו להלן: "תוכן אסור"): 

     1. הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת; 

     2. הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו;

     3. הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;

     4. הפרה של דיני הגנת הפרטיות;

     5. הטעיה של צרכן;

     6. פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על ידי החברה;

     7. פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;

     8. הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות;

     9. שקרי, מטעה או מסולף;

     10. התחזות לאדם אחר ו/או הולכת שולל משתתפים אחרים;

     11. לזהות אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

     12. תוכן בעל אופי טורדני, פוגע, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני בוטה;

     13. עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות;

     14. חשיפת פרטים של קטין, המזהים אותו, את פרטיו האישיים, מענו ו/או דרכי ההתקשרות עמו ו/או פגיעה בפרטיותו של קטין ו/או פרסום תמונת קטין, ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו;

     15. עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים עילה לתביעה או אחריות אזרחית, או העלול לגרום לחברה נזקים;

     16. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, וכן תוכנות לא חוקיות ו/או כל תוכן שהינו דואר זבל (spam) או שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל;

 

 • החברה ו/או העוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לפסול בכל עת, ולא לפרסם בדף המותג כל תוכן אשר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, קיים חשש כי הוא נופל לגדר תכנים אסורים וכן, כל חומר אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו\או העוזרת לחברה, איננו הולם את מדיניות החברה, בכל שלב, והכל בשל האמור וכן, מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו\או העוזרת לחברה וללא צורך לנמק פעולתן.

 

 1.  
 2. קניין רוחני

המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, לגבי התכנים שאותם העלה לדף המותג בעצמו, ואשר לא הועלו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, כדלהלן:

 

 • התכנים במסגרת פעילות זו, הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד, וכי המשתתף הוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים (לחילופין, מקום בו צד שלישי יצר את התכנים, קיבל המשתתף את הסכמתו של היוצר כאמור להשתמש בתכנים אלה לשם ההשתתפות בפעילות וכן, קיבל את הסכמתו להעביר לחברה ו/או למי מטעמה את הזכויות בתכנים), וזאת עד להעברתם לבעלות החברה כמפורט בסעיף ‏7.2 להלן. המשתתף מצהיר ומתחייב, כי התכנים, חלקם ומקצתם אינם מועתקים מכל גורם כלשהו, לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או יצירות אחרות ו/או כל מקור בלתי מוכר אחר ו/או בלתי חתום על ידי אדם אחר, כי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים, וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.   

 • במשלוח התכנים לחברה מעביר המשתתף לחברה ללא תמורה את כל הזכויות בהם, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהא רשאית לעשות בה שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולוויין, ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בתכנים למטרות מסחריות ופרסומיות כלשהן.

 • יובהר ויודגש, כי המשתתף לא יהא רשאי לדרוש ו/או לתבוע כל תמורה או פיצוי עבור העברת כל הזכויות בתכנים המרכיבים אותו כמפורט לעיל.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הזכויות המוסריות בתכנים. 

 • המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין כל שינוי בתכנים שיתבצע על ידי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי. 

 • המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור. 

 • בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת, כי המשתתף יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה, מיד עם דרישתן הראשונה, בגין כל נזק אשר ייגרם להן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתתף ו/או כל צד ג' שהוא בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתכנים על כל מרכיביהם. 

 

 1.  
 2. הצהרות והתחייבויות המשתתף 

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי: 

 

 • כל הפרטים שמסר בדף המותג הינם נכונים ומדויקים.

 • מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים. 

 • ידוע לו כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן בחירת הזוכה על-ידי החברה הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

 • יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

 • ידוע לו שהחברה ו/או העוזרת לחברה אינן נושאות בכל אחריות באשר לאובדן פרטים ו/או השתתפות של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים כלשהם אשר הועלו במסגרת הפעילות.

 

  1.  
  2. פטור מאחריות

 

 • המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 • ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או מימוש בפרס. 

 • המשתתף, מסכים ומאשר כי ידוע לו שפעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה ו/או מי מטעמה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס כלשהו ו/או מלממש פרס כלשהו, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

 • החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה ו/או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות ו/או לממש פרס כלשהו, יהיו החברה, העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן פטורות מאחריות.

 • האחריות לקבלת הפרס היא על הזוכה בלבד. החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהיינה אחראיות בכל צורה או אופן לקבלה או אי קבלה של הפרס

 • מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על דף המותג שאינו בבעלות החברה ו/או מי מטעמה, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה. החברה ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת דף המותג כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור. 

 • המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהפעילות כוללת מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן, ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר לכך. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 • החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, ואין ולא תהיה להם כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף בפעילות ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות או לכל צד ג' אחר, במישרין או בעקיפין.

 • בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב (לרבות ביטול או דחייה של משחק הגמר), בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

 • בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף בפעילות או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות ההתחברות לדף המותג אותה ביצע (או נמנע מלבצע) בכדי להשתתף בפעילות בלבד. 

 • המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמן בקשר עם בחירת הזוכה בפעילות.

 

  1.  
  2. שונות

 

 • בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 • תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין בדף המותג. 

 • החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, פרסיה, תוכנה, מתכונתה ונהליה, תקופתה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, וכן לצמצמם דרכי ההשתתפות בה. על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

 • המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם בפעילות,  אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, ברדיו, בשילוט, בעיתונות, בדפי האינטרנט של החברה ובאתרי אינטרנט אחרים, ברשתות חברתיות, וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים הזוכה ו/או המשתתף את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, ובמסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.

 

 

 

 • הפרס בפעילות אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף. החברה תהא רשאית להחליף ו/או לשנות את הפרס בפעילות, על פי שיקול דעתה תוך מתן הודעה מראש. 

 

 

 

 • הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או שאינו הגון או על-פי כללי פעילות זו, על פי שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי. 

 • החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

 • מידע ופרטים נוספים על הפעילות ניתן לקבל בדף המותג בפייסבוק. 

 • כל מועמד לזכייה בפרס יהיה חייב, לפי דרישת עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע, להצהיר בכתב בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה כי, בין היתר, איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בהטבה לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו.

 • למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

 • הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת בכל דרך ואופן על ידי Facebook. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא ל- Facebook. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי Facebook ו/או מי מטעמן בקשר עם פעילות זו.

 • ההשתתפות בפעילות אסורה על החברה, העוזרת לחברה, עוזריהן, עובדיהן, מנהליהן, שותפיהן ובני משפחותיהן.

 • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיום הפעילות.

 

 

נספח א'

התחייבות הזוכה בפרסהתצהיר הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.

 

אני החתום מטה __________________ ת.ז. ________________, טלפון ______________, אימייל _______________,  מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

 

במסגרת פעילות "" הופעה של דייג'י סולומון " של מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ ("הפעילות" ו-"החברה", בהתאמה) הוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס , והכל כמפורט ובכפוף להוראות תקנון הפעילות.

 

הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הפעילות והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

 

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי או קבלת הפרס על ידי. הנני פוטר את החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

 

ידוע לי, כי עצם זכייתי ו/או קבלתי את הפרס וכל אופן מימושו עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות ובאינטרנט, לרבות באתר הפעילות של החברה (עלידי החברה, מי מטעמה ו/או צד שלישי) ו/או ברשתות חברתיות, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם, בכל ערוץ מדיה כאמור לעיל, את פרטיי האישיים, שמי, הסרטון, התכנים, וכן צילומי ווידאו וסטילס בהם אני מופיע, ככל שיצולמו ו/או יוסרטו, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא תמורה כלשהיא, כספית או אחרת.

כמו כן, הנני מתחייב לחתום על כל מסמך אשר נדרש לצורך מימוש ההטבה. ידוע לי, כי חתימתי כנדרש אינה גורעת מאחריותי ו/או אינה מטילה אחריות כלשהי על החברה ו/או על העוזרת לעורכת הפעילות ו/או על הרשת ו/או מי מטעמן בקשר עם מימוש ההטבה. 

הזוכה 

אפטרופוס (במידה ונדרש)

שם פרטי ומשפחה

  

מספר ת.ז.

  

תאריך לידה

  

כתובת מלאה

  

טלפון + טלפון נייד

  

כתובת דואר אלקטרוני

  

חתימה

  

תאריך החתימה

  

 

* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה.